Zakres ubezpieczenia

Likwidacja szkód komunikacyjnych (krok po kroku)


Z powodu kolizji i wypadków drogowych firmy ubezpieczeniowe wypłacają każdego roku setki tysięcy odszkodowań. Na wysokość odszkodowania ma wpływ przede wszystkim rozmiar i rodzaj szkód poniesionych z powodu wypadku.

Podstawą wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania jest zaistniała szkoda, a także sporządzenie dokumentacji ustalającej zakres szkody, jej wielkość i wartość. Wszystkie te czynności należą do ubezpieczonego. Natomiast ubezpieczyciel sprawdza tylko zasadność roszczeń. Sposób zgłaszania szkody uzależniony jest od tego, czy domagamy się uzyskania odszkodowania z OC sprawcy, czy też z naszego AC.

W pierwszym przypadku powiadamiamy ubezpieczyciela sprawcy o szkodzie i jej rozmiarach, w drugim – powiadamiamy naszego ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu wraz z wnioskiem o likwidację szkody. Zgłoszenie szkody powinno odbyć się niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), jakie podpisują ubezpieczony i ubezpieczyciel, dokładnie określają termin zgłoszenia szkody.
Niezgłoszenie szkody we właściwym terminie może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Każdy zakład ubezpieczeniowy ma komórki organizacyjne zajmujące się likwidacją szkód w pojazdach samochodowych. Likwidatorzy dokonują oględzin uszkodzonego auta oraz sporządzają protokół, w którym opisują uszkodzenia w pojeździe. Oględziny likwidatora są niezbędne przy uzyskaniu odszkodowania.

Zakres ubezpieczenia

Rozmiar odszkodowania uzależniony jest od poniesionych szkód, ale również od tego, z jakiego ubezpieczenia będzie pokryte odszkodowanie. Ubezpieczyciel powinien pokryć wszystkie szkody zaistniałe na skutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

– W przypadku OC, likwidacja szkód odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Oznacza to, że jeśli likwidacja szkody spowodowanej przez ubezpieczonego wymaga holowania pojazdu, wypłaty zadośćuczynienia, renty, pokrycia kosztów ubytku wartości pojazdu po szkodzie itp. i poszkodowany takie roszczenie zgłosi, są one przez nas realizowane – mówi Krzysztof Michałek, kierownik ds. oceny ryzyka w Liberty Direct.

Czyli w przypadku poniesienia szkody z tytułu wypadku czy kolizji spowodowanej przez innego uczestnika ruchu drogowego można liczyć nie tylko na likwidację szkody w pojeździe, ale również na zadośćuczynienie z powodu szkody osobowej.

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia winno się brać pod uwagę takie elementy jak: stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego (kalectwo, oszpecenie), długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji (bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne), wiek i płeć poszkodowanego, poczucie bezradności życiowej i możliwości w przyszłości (niemożność wykonywania zawodu, uprawiania sportu, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci).

Szkoda osobowa to zdarzenie będące następstwem sprawczego działania, którego skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.


Inaczej wygląda likwidacja szkody z ubezpieczenia AC. – W ramach dobrowolnego ubezpieczenia AC ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu oraz poniesione w związku ze szkodą koszty holowania i/lub koszty poniesione w celu zabezpieczenia pojazdu przed ewentualnym powiększeniem rozmiarów szkody (koszty te uznawane są do limitu 10% sumy ubezpieczenia) – mówi Agnieszka Sobucka z biura prasowego PZU.

Jednak zakres odszkodowania może być rozszerzony, jeżeli ubezpieczony wykupił uprzednio dodatkowe pakiety ubezpieczenia. – Do każdej umowy istnieje (zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia AC) możliwość wykupienia (wiąże się to z opłatą dodatkowej składki) dodatkowych ryzyk, np. w zakresie holowania pojazdu ponad limit określony powyżej lub korzystania z pojazdu zastępczego w okresie wykonywania naprawy pojazdu przez okres technologicznego czasu naprawy, nie dłużej niż 7 dni – dodaje Agnieszka Sobucka.